Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Fotogrammetrie

de Bogdan Andrei Mihai

Publicat la 15 Nov 2011 | Secţiunea: Recenzii | Categoria: Cărți/

Titlu: Fotogrammetrie
Autor: Vorovencii, Iosif
Editor: Editura Matrix Rom, București
Anul publicării: 2010
Nr. pagini: 530
ISBN: 978-973-755-580-9

Introducere

Lucrarea este o contribuție de mare utilitate, teoretică și practică în domeniul fotogrammetriei. Aceasta rezultă din consistența materialului (de la noțiuni și concepte, la tehnici de lucru specifice), dar mai ales din organizarea acestuia. Accesibilitatea acesteia este dată de echilibrul pe care autorul, după numeroși ani de experiență în fotogrammetria generală, cadastrală și forestieră, a reușit să îl stabilească între noțiuni, exemple și aparatul matematic, analitic, absolut necesar unei lucrări de acest tip.

Structura lucrării

Volumul este structurat în mod logic în cele trei mari părți ale fotogrammetriei (analogică, analitică și digitală), dar, pentru prima dată în literatura de la noi, este completată cu alte două părți sau capitole majore legate de tehnica Lidar în fotogrammetrie (lasergrammetrie, lidargrammetrie) și de aplicațiile fotogrammetriei în diferite domenii. Această structură este aproape completă, iar examinarea conținutului conduce la ideea de lucrare de mare actualitate, depășind dimensiunile unui curs universitar și apropiindu-se de ideea de tratat de fotogrammetrie. Cuprinsul lucrării este prezentat detaliat, și în limba engleză, ceea ce o face utilă și în contextul înțelegerii unor lucrări cu tematici similare din literatura internațională (Konecny, 2003).

Prima parte este destinată fotogrammetriei analogice. În mod natural, autorul prezintă terminologia de bază a domeniului, de la definiții, istoric, principiul fotografierii aeriene, radiații electromagnetice și surse ale acestora, la proprietățile fotogramelor aeriene. Acestea sunt prezentate de o manieră detaliată, insistându-se asupra elementelor geometrice dar și asupra celor optice. Sunt incluse elemente de tehnică fotogrammetrică, legate de aeronave special destinate acestor misiuni, camere și materiale fotosensibile, dar se insistă și asupra elementelor de exploatare stereoscopică ale dubletelor de imagini analogice. Capitolul conține de asemenea și elemente privind reperajul fotogrammetric, redresarea fotogramelor (ortorectificarea) dar și posibilitățile de extragere a informațiilor din structura imaginilor și a stereomodelelor (prin măsurători de paralaxă și stereorestituție).

Partea a doua este dedicată tehnicilor de fotogrammetrie analitică. Este un capitol cu o mare pondere a aparatului matematic, prezentat, însă într-un mod sintetic, în scopul evidențierii problemelor majore de fotogrammetrie: transformarea coordonatelor fotogrammetrice, orientarea interioară și exterioară a imaginilor (cu ecuațiile specifice imaginilor aeriene), orientarea stereomodelelor (exterioară, absolută), aerotriangulația analitică (la nivel de serii de imagini dar și de bloc de imagini). Autorul prezintă, la fel ca în capitolul anterior, și aparatele analitice de diferite tipuri, folosite de-a lungul timpului în marcarea și transpunerea de puncte, măsurători pe imagini și stereomodele, determinarea de coordonate, stereorestituție analitică. Sunt incluse elemente privind precizia lucrărilor, erorile dar și compensarea acestora.

Partea a treia, de un mare interes în etapa actuală, este destinată fotogrammetriei digitale. Cele aproape 200 de pagini ale acestui mare capitol, actualizează în mod considerabil literatura fotogrammetrică din România, deoarece sunt explicate noțiuni și tehnici prezentate în mod curent în literatura internațională de profil. Ordinea prezentării subcapitolelor este logică, de la imagini digitale, caracteristici ale acestora, sisteme de senzori specifici (cu tehnologiile CCD, CMOS,dar și hiperspectrali), camere aerofotogrammetrice digitale și scannere fotogrammetrice pentru conversia imaginilor analogice în imagini digitale. Exploatarea fotogramelor digitale este partea următoare, deosebit de consistentă, cu probleme privind: obținerea pe cale digitală a Modelului Digital al Terenului, orientării și calibrării senzorilor și imaginilor digitale (cu ajutorul noilor tehnologii geomatice integrate GPS-IMU), construirea aerotriangulației digitale folosind benzi și mozaicuri digitale georeferențiate, procesarea radiometrică și geometrică a imaginilor. În final, se prezintă modul de obținere a ortofotogramelor și ortofotoplanurilor digitale, un pas esențial în pregătirea de fonduri de date geografice pentru multiple aplicații specifice SIG, inclusiv în domeniul cartografiei digitale. Nu este neglijată nici prezentarea echipamentelor specifice fotogrammetriei digitale dar mai ales a stației fotogrammetrice digitale, cu funcții, părți componente, echipamente periferice, performanțe etc.

Tehnica Lidar în fotogrammetrie (lasergrammetria) este un capitol binevenit, în contextul în care datele precise și detaliate de elevație (nivel centimetric și milimetric) au câștigat un rol însemnat în aplicațiile SIG. Sunt oferite elemente tehnice și de funcționare privind sistemul Lidar, echipamentul de scanare laser a terenului, precizia măsurătorilor dar și probleme de calibrare a acestora (cu datele IMU și GPS).

Ultimul capitol al lucrării este destinat problematicii aplicațiilor fotogrammetriei în diverse domenii tehnice și științifice. Acesta are două direcții de abordare, prima de fotointerpretare a imaginilor, ca modalitatea cea mai folosită și mai accesibilă de exploatare a acestora, iar a doua axată pe diferite aplicații concrete în sfera unor domenii de mare importanță economică și socială (cadastru, agricultură, silvicultură, pedologie, geologie, arheologie). În prima parte, autorul oferă suficiente informații privind alegerea imaginilor, modalități de interpretare, instrumente specifice, optimizarea procesului dar și limitele tehnicilor de lucru cu imaginile aeriene. Partea secundă este bogată în elemente concrete și permite oricărui cititor, specialist sau nu, înțelegerea aplicațiilor imaginilor aeriene pe domenii. Sunt remarcabile elementele de fotogrammetrie forestieră, prin exemple ce vizează colectarea de date calitative și mai ales cantitative despre arbori, arborete și parcele, în contextul silviculturii actuale.

Concluzii

Deși este o lucrare cu un pronunțat caracter tehnic, ingineresc, cartea autorului Iosif Vorovenci este un important pas înainte în literatura de la noi, relativ bogată în lucrări de fotogrammetrie analogică și analitică (Nae Popescu, 1965, Marton și Zegheru, 1972, Zăvoianu, 1999, Turdeanu, 2007) și mai puțin de fotogrammetrie tematică și interpretare a imaginilor (Rusu, 1978, Donisă și colab., 1980). Este un volum destinat în egală măsură inginerilor geodezi, geologilor, geografilor, silvicultorilor etc. Studenții regăsesc aici noțiunile de bază de la cursurile de specialitate iar doctoranzii și cercetătorii se pot iniția în tehnici deja implementate în diferite pachete software.

Bibliografie

Donisă, I., Grigore, M., Töviss, I. (1980) Aerofotointerpretare geografică, Ed. Didactică și Pedagogică, București.
Konecny, G. (2003) Geoinformation. Remote sensing, photogrammetry and Geographic Information Systems, Taylor and Francis, London and New York.
Marton, G., Zegheru, N. (1972) Fotogrammetrie, Ed. Ceres, București.
Popescu, Nae (1965) Fotogrammetrie, Ed. Didactică și Pedagogică, București.
Rusu, A. (1978) Fotogrammetrie forestieră, Ed. Ceres, București.
Turdeanu, L. (2007) Fotogrammetrie analitică, Ed. Academiei, București.
Zăvoianu, F. (1999) Fotogrammetria, Ed.Tehnică, București.

Lucrarea poate fi achiziționată de la Editura Matrix Rom București, direct de pe site-ul web al acesteia la adresa http://shop.matrixrom.ro/fotogrammetrie/, preț 71 lei sau de la unele librării (Librăria Mihai Eminescu, Bdul. Elisabeta nr.16, Sector 3, București, lângă Universitatea București).

Discută articolul (0 comentarii)

Categorii